گۆرانی کوردی

سنجانەو سنجانە – عەباس کەمەندی

سنجانەو سنجانە
گۆرانیبێژ: عەباس کەمەندی

کۆرس: سنجانەو سنجانە⋆، سنجانەکەی لۆ لۆ
کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ

سەرئاوێز کەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ
سەرئاوێز کەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ، لاوەلا تۆتۆ

تای توڕەی زوڵفان سیای عەنبەر بۆ
سەرئاوێز کەردەن تاوەبانی تۆ

‘سەیدی هەورامی’ شیعری ‘هارە سەختەنی’

ئێوارەی وەختێ ئازیز، سێوەر دای لە چەم
ئێوارەی وەختێ ئازیز، سێوەر دای لە چەم
تۆ دەربێ لە ماڵ ئازیزم، من دەرچم لە خەم
تۆ دەربێ لە ماڵ ئازیزم، من دەرچم لە خەم

سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ

سەراوێز کەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ
سەراوێز کەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ

سەر لە خوەرئاوا ئازیز دەم لە بەیانی
سەر لە خوەرئاوا ئازیز دەم لە بەیانی

من ئەچم بۆ دەشت ئازیزم، تۆ بێ بۆ کانی
من ئەچم بۆ دەشت ئازیزم، تۆ بێ بۆ کانی

کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ
کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ

سەرا وێزکەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ
سەرا وێزکەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ، لاوەلا تۆتۆ

کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ
کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ

سەرا وێزکەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ
سەرا وێزکەردەن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ، لاوەلا تۆتۆ

بدیە ئا چەمە کە نیشتەن جە کۆ
بدیە ئا چەمە کە نیشتەن جە کۆ

زەرد بییەن خەزان ئازیزم نارنج و لیمۆ
زەرد بییەن خەزان ئازیزم نارنج و لیمۆ

سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەی لۆ لۆ

سەراوێز کەردن ئازیزم لاوەلا تۆتۆ
سەراوێز کەردن ئازیزم لاوەلا تۆتۆ، لاوەلا تۆتۆ

وەش ئامای وە خێر ئازیز هەی بەرگوزیدە
وەش ئامای وە خێر ئازیز هەی بەرگوزیدە

قەدەم ڕەنجەکەت ئازیزم بۆ بانی دیدە
قەدەم ڕەنجەکەت ئازیزم بۆ بانی دیدە

وەش ئامای وە خەیر ھەی بەرگوزیدە
بۆ نەجای مەردوم جا گر نە دیدە

مەولەوی

کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
کۆرس: سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ

سەراوێز کەردن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ
سەراوێز کەردن ئازیزم، لاوەلا تۆتۆ، لاوەلا تۆتۆ

کۆرس:
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ
سنجانەو سنجانە، سنجانەکەت لۆ لۆ

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە