گۆرانی کوردی

نەداری – ناسر ڕەزازی

نەداری
گۆرانیبێژ: ناسر ڕەزازی
ئەلبۆم: نیاز
دەرچوون: ١٩٩٤

هیلاکی ڕەنجێکم کە ڕەنجی من نیە
هیلاکی ڕەنجێکم کە ڕەنجی من نیە
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە

هیلاکی ڕەنجێکم کە ڕەنجی من نیە
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە

ناسراوی ناوێکم کە ناوی من نیە
ناسراوی ناوێکم کە ناوی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە

ناسراوی ناوێکم کە ناوی من نیە
ناسراوی ناوێکم کە ناوی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە

زادەی لەزەتێکم لەزەتی من نیە، ئاخ
زادەی لەزەتێکم لەزەتی من نیە، ئاخ
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە

زادەی لەزەتێکم لەزەتی من نیە، ئاخ
ناسراوی ناوێکم کە ناوی من نیە، ئاخ
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە

گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
گریانی ژانێکم کە ژانی من نیە
هیلاکی ڕەنجێکم کە ڕەنجی من نیە
هیلاکی ڕەنجێکم کە ڕەنجی من نیە، ئاخ
دانیشتووی خاکێکم کە خاکی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە
بە مەرگێکیش دەمرم کە مەرگی من نیە

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە